FT- Ston Protec Antisal Anti-eflorescencias V2- 23032019